Program 1/1 Mistrz i Uczeń to spotkanie 10 młodych twórców z całej Polski z 10 wyjątkowymi mentorami. To szansa na stworzenie autorskiego projektu artystycznego lub społeczno – kulturalnego pod okiem mistrza.

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” od lat wspieramy działania młodych twórców. Dostrzegamy, że często w procesie edukacji brakuje czasu na indywidualne traktowanie uzdolnionych młodych ludzi i pobudzanie ich kreatywności. Jeśli nie spotkają człowieka, który wesprze ich w rozwoju, często talent przepada.

Mentoring to początek drogi, która często staje się partnerską wymianą. Wierzymy, że można rozwijać się twórczo także poza tradycyjnym systemem edukacji.

Dlatego stworzyliśmy program 1/1 Mistrz i Uczeń. Zapraszamy młodych twórców i animatorów kultury w wieku 18-35 lat, którzy mają pomysł na działanie artystyczne lub społeczno-kulturalne w dziedzinach: fotografia dokumentalna, film dokumentalny, design społeczny, projekty interdyscyplinarne, animacja kultury.

10 wybranych uczestników będzie pracować nad autorskimi projektami pod opieką mistrzów: artystów - Oskara Dawickiego, Jolanty Dylewskiej, Zbigniewa Libery, Tadeusza Rolke, Tomasza Tomaszewskiego i animatorów - Zofii Bisiak, Janusza Byszewskiego, Jerzego Porębskiego, Bożeny Szroeder, Zofii Zaorskiej.

Każdy z wybranych uczestników uzyska wsparcie coachów i trenerów oraz grant w wysokości 6.000 zł netto na rozwinięcie i zrealizowanie swojego pomysłu. Program 1/1 realizujemy wspólnie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, której jednym z głównych obszarów działalności jest bliska nam sfera kultury i sztuki. Stworzyliśmy przestrzeń do wyjątkowego spotkania młodych ludzi z uznanymi artystami i animatorami, którzy dzielą się doświadczeniami i wspierają pracę nad autorskimi projektami. Mentoring to nasz pomysł na budowanie więzi społecznych opartych na dialogu. To pomysł na trochę lepszy świat.

Program potrwa od czerwca 2013 do lutego 2014 roku.

Do 18 sierpnia 2013 trwać będzie rekrutacja do programu; we wrześniu zaproszeni uczestnicy wezmą udział w warsztatach otwierających; od października 2013 do lutego 2014 uczestnicy będą rozwijać i realizować swoje autorskie projekty pod okiem mentorów i coachów; w lutym 2014 odbędzie się prezentacja projektów i podsumowanie programu.

Karta Zasad Programu „1/1 Mistrz i Uczeń”

ogłoszona przez Organizatora w dniu 28 czerwca 2013 roku

 

 

§ 1

Definicje użytych pojęć

 1. Coach – osoba fizyczna wybrana przez Organizatora, motywująca Uczestnika do osiągnięcia za pomocą Projektu wyznaczonych przez Uczestnika celów lub pomagająca wyznaczyć Uczestnikowi takie cele i wspomagająca go do ich realizacji;
 2. Dotacja – środki finansowe na realizację Projektu, przyznawane zgodnie z Kartą Zasad Uczestnikowi wspieranemu przez organizację lub instytucję;
 3. Karta Zasad – niniejsza karta zasad Programu;
 4. Komisja selekcyjna – komisja wyłoniona przez Organizatora, która kwalifikuje Uczestników do Programu;
 5. Mentor - doświadczony twórca, z sukcesem rozwijający swoje pasje w wybranej dziedzinie, wybrany przez Organizatora;
 6. Organizator – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55, 00-541 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084092;
 7. Program – Program „1/1 Mistrz i Uczeń”, którego pomysłodawcą jest Organizator, organizowany przez Organizatora w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń i finansowany ze środków finansowych Fundacji LOTTO Milion Marzeń;
 8. Projekt – projekt realizowany przez Uczestnika w ramach Programu, oparty na jego autorskim pomyśle w wybranym obszarze;
 9. Stypendium – środki finansowe na realizację Projektu, przyznawane zgodnie z Kartą Zasad Uczestnikowi, który nie jest wspierany przez żadną organizację lub instytucję;
 10. Twórca/Animator – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w niniejszej Karcie Zasad, która wyrazi chęć uczestnictwa w Programie poprzez złożenie Zgłoszenia;
 11. Uczestnik – Twórca/Animator zakwalifikowany do Programu na zasadach określonych w Karcie Zasad;
 12. Zespół Projektu – zespół pracowników i współpracowników Organizatora (koordynator, superwizor, administrator i specjalista ds. PR);
 13. Zgłoszenie – zgłoszenie do Programu.
 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Karta Zasad określa zasady udziału Uczestników w Programie oraz zasady organizacji i realizacji Programu przez Organizatora.
 2. Twórca akceptuje warunki Programu określone w Karcie Zasad poprzez złożenie Zgłoszenia.
 3. Program jest przeznaczony dla młodych twórców i animatorów kultury, którzy:
1)    będą przebywać stale na terenie Polski w okresie realizacji Programu,     tj. od początku września 2013 do końca marca 2014 roku; 2)    legitymują się pierwszymi:
 1. osiągnięciami artystycznymi w jednej z następujących dziedzin: film dokumentalny, fotografia dokumentalna, design społeczny, reportaż, działania interdyscyplinarne/multimedia;
 2. doświadczeniami w prowadzeniu samodzielnych projektów społeczno-kulturalnych;
3)    ukończyli 18 lat, lecz nie skończyli jeszcze 35 roku życia.
 1. W ramach Programu, każdy z 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników otrzyma Stypendium albo Dotację na realizację autorskiego Projektu z obszarów: filmu dokumentalnego, fotografii dokumentalnej, projektów multimedialnych, designu społecznego i animacji kultury.
 2. Stypendium albo Dotacja przyznawana na realizację Projektu wyniesie 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) netto.
 3. Każdy z Uczestników będzie współpracował w ramach realizacji Projektu z Mentorem.
 4. Udział w Programie jest bezpłatny; w szczególności Uczestnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, zaś Stypendium albo Dotacja mogą służyć tylko na pokrycie wydatków związanych z Projektem.
 

§ 3

Zasady rekrutacji

 1. Uczestnicy wybierani są w procesie rekrutacyjnym, opisanym w niniejszym paragrafie.
 2. Proces rekrutacji obejmuje:
1)    dokonanie Zgłoszenia poprzez wypełnienie online do dnia 18 sierpnia 2013 roku formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.1na1.e.org.pl 2)    załączenie do Zgłoszenia portfolio, dokumentującego osiągnięcia artystyczne Twórcy lub doświadczenia w prowadzeniu samodzielnych projektów społeczno-kulturalnych Animatora; 3)    opcjonalne załączenie do Zgłoszenia wideo-wizytówki trwającej od 2 do 3 minut, przy czym wideo-wizytówka może być wykonana amatorsko; 4)    rozmowę rekrutacyjną z Komisją selekcyjną.
 1. Rekomendowane (ale nie wymagane) jest, aby Twórcę/Animatora wspierała organizacja lub instytucja, która mogłaby być pomocna w organizacji działań lokalnych; wówczas Twórca/Animator załącza do Zgłoszenia list intencyjny organizacji lub instytucji potwierdzający wolę współpracy.
 2. Twórca/Animator, który dokona Zgłoszenia, zobowiązuje się do uczestniczenia w dalszym procesie rekrutacji, a w razie zakwalifikowania się do Programu jako Uczestnik – do aktywnego uczestnictwa w Programie i realizacji Projektu we współpracy z Mentorem.
 3. Twórca/Animator, który dokonał Zgłoszenia, otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie dokonania Zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej, podany przez niego w formularzu.
 4. Spośród Twórców/Animatorów, którzy dokonali Zgłoszenia, Komisja selekcyjna wybierze osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną z Komisją selekcyjną. Zaproszenia będą kierowane za pomocą poczty elektronicznej, na adresy podane przez Twórców/Animatorów podczas procesu rekrutacji.
 5. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 6-8 września 2013 roku lub 13-15 września 2013 roku, przy czym Organizator zastrzega, że termin ten może ulec zmianie w razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Wyniki procesu rekrutacji zostaną ogłoszone przez Organizatora do dnia 20 września 2013 roku na stronie internetowej Programu: www.1na1.e.org.pl; ponadto Organizator skontaktuje się w późniejszym terminie z Uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej, na adresy podane przez nich podczas procesu rekrutacji.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w dwudniowych warsztatach otwierających poprzedzających realizację Projektu, które odbędą się we wrześniu 2013 roku. Szczegółowy termin warsztatów zostanie podany do wiadomości Uczestników w terminie późniejszym.
 8. Prace nad Projektami rozpoczną się w dniu 1 października 2013 roku, a zostaną zakończone najpóźniej 28 lutego 2014 roku.
 

§ 4

Współpraca z Mentorem

 1. Każdy z Uczestników będzie współpracował w ramach Programu z Mentorem.
 2. Wsparcie Mentora będzie dostępne przez 5 (słownie: pięć) miesięcy trwania Projektu, od początku października 2013 roku do końca lutego 2014 roku.
 3. Uczestnik może korzystać ze wsparcia Mentora na każdym etapie realizacji Projektu, od rozwijania koncepcji działań po realizację.
 4. Uczestnik będzie mógł odbyć do 5 (słownie: pięciu) spotkań mentoringowych z Mentorem. Forma spotkań mentoringowych zostanie każdorazowo uzgodniona pomiędzy Mentorem a Uczestnikiem; spotkania mogą przybrać także formę np. wideokonferencji.
 5. Spotkania mentoringowe będą odbywały się w terminach uzgodnionych pomiędzy Uczestnikiem a Mentorem.
 

§ 5

Współpraca z Coachem

 1. Uczestnik będzie wspierany w trakcie realizacji Projektu przez profesjonalnego Coacha, wybranego i zapewnionego przez Organizatora.
 2. Wsparcie Coacha będzie dostępne przez 5 (słownie: pięć) miesięcy trwania Projektu, od początku października 2013 roku do końca lutego 2014 roku.
 3. Uczestnik może korzystać ze wsparcia Coacha na każdym etapie realizacji Projektu, o rozwijania koncepcji działań po realizację.
 4. Uczestnik będzie mógł odbyć do 3 (słownie: trzech) sesje coachingowe z Coachem (wstępna, rozwijająca, zamykająca).
 5. Sesje coachingowe będą odbywały się w terminach uzgodnionych pomiędzy Uczestnikiem a Coachem.
 6. Co najmniej jedna sesja coachingowa odbędzie się w miejscu realizacji Projektu.
 

§ 6

Współpraca z Organizatorem

 1. Organizator zapewni Uczestnikom w trakcie trwania Programu:
1)    dwudniowe warsztaty otwierające, wprowadzające w Program i przygotowujące do realizacji Projektów oraz pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnika podczas warsztatów; 2)    Stypendium albo Dotację na realizację Projektu w wysokości 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) netto; 3)    merytoryczne wsparcie Mentora, w zakresie określonym w Karcie Zasad; 4)    wsparcie Coacha, w zakresie określonym w Karcie Zasad; 5)    wsparcie Zespołu Projektu w ramach struktur Organizatora w realizacji i promocji Projektu oraz rozliczeniu Stypendium albo Dotacji.
 1. Organizator zwróci Uczestnikom, którzy stale zamieszkują poza Warszawą, koszty podróży na warsztaty otwierające oraz koszty dojazdów na spotkania mentoringowe i sesje coachingowe (tam i z powrotem).
 2. Koszty podróży, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą zwracane Uczestnikowi po doręczeniu Organizatorowi przez Uczestnika oraz pozostawieniu w dokumentacji Organizatora oryginałów biletów (kolejowych lub autobusowych/autokarowych) lub oryginałów faktur za w/w bilety. Koszty podróży samochodem osobowym zostaną pokryte na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu i ilości przebytych kilometrów.
 

§ 7

Realizacja Projektu; Stypendium i Dotacja

 1. W ramach Programu Uczestnik ma możliwość zrealizowania Projektu, przy wsparciu merytorycznym, rzeczowym i finansowym Organizatora.
 2. Środki finansowe na realizację Projektu, w kwocie wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 2) Karty Zasad:
1)    w postaci Stypendium – zostaną przekazane Uczestnikowi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem; 2)    w postaci Dotacji – zostaną przekazane instytucji/organizacji wspierającej Uczestnika na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a instytucją/organizacją; przy czym Organizator zastrzega, że umowa taka będzie bądź to trójstronna (Organizator - instytucja/organizacja - - Uczestnik), bądź też zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a instytucją/organizacją będzie uzależnione od wcześniejszego zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 1. Stypendium albo Dotacja zostanie przekazana w dwóch transzach:
1)    I transza: 60% całej kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 2) Karty Zasad – po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej; 2)    II transza 40% całej kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 2) Karty Zasad – po zaakceptowaniu przez Organizatora częściowego raportu merytorycznego i finansowego przedstawionego przez Uczestnika, o którym mowa w § 8 ust. 2 Karty Zasad.
 1. Zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwot Stypendium przyznanych przez Organizatora, Organizator – jako płatnik – jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki pobierane będą zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Organizator przekazuje na rachunek bankowy Uczestnika Programu Stypendium w kwocie netto.
 2. Uczestnik otrzyma od Organizatora informację o wysokości uzyskanego dochodu i wysokości potrąconej zaliczki na poczet podatku dochodowego, w celu złożenia rocznego zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla stałego miejsca zamieszkania Uczestnika.
 

§ 8

Rozliczenie otrzymanego Stypendium albo Dotacji

 1. Uczestnik zobowiązuje się do sporządzenia opisowego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego każdej transzy Stypendium albo Dotacji, udokumentowanego oryginałami faktur i rachunków.
 2. Pierwsze sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe Uczestnik przedstawi Organizatorowi do w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia wydatkowania I transzy Stypendium albo Dotacji.
 3. Drugie sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe Uczestnik przedstawi Organizatorowi do dnia 14 marca 2014 roku.
 4. W razie nie doręczenia Organizatorowi któregokolwiek ze sprawozdań merytorycznych lub rozliczeń finansowych w terminie, nie uzupełnienia ich lub nie  wprowadzenia poprawek do sprawozdania lub rozliczenia zgodnie z wezwaniem Organizatora, Uczestnik zwróci Organizatorowi na jego konto bankowe wszystkie środki finansowe otrzymane przez Uczestnika od Organizatora, niezwłocznie, lecz nie później niż 7 (słownie: siedem) dni od terminu złożenia sprawozdania o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 

§ 9

Efekty Projektu

 1. Organizator jest producentem wszystkich powstałych w ramach Projektu utworów (w tym form dokumentalnych, utworów audiowizualnych, fotografii, itd.) i przysługują mu prawa pokrewne z tego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 2. Utwory stworzone w związku z Projektami zostaną opublikowane w Internecie na zasadach wolnych licencji typu Creative Commons lub podobnej, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. W razie, gdy Uczestnik będzie kontynuował Projekt lub jego fragment lub element w jakikolwiek sposób po zakończeniu Programu (zarówno pod tą samą nazwą, jak i inną, jeżeli nowy projekt realizuje lub opiera się na podobnych celach lub środkach wyrazu), Uczestnik jest zobowiązany, w okresie 3 lat od zakończenia Programu, do zamieszczania we wszystkich materiałach dotyczących jego projektu logotypu Organizatora oraz informacji: „SYGNOWANO Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”” a także „Projekt powstał w ramach programu „1/1 Mistrz i Uczeń” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę””, na co Uczestnik wyraża zgodę. Pozostałe kwestie dotyczące kontynuacji projektu będą regulowane przez odrębne porozumienie pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. W trakcie trwania Programu odbywać się będzie rejestracja filmowa i fotograficzna, w czasie której utrwalony zostanie wizerunek Uczestnika, a także jego wypowiedzi i efekty Projektu; Organizator może korzystać i rozporządzać utrwalonym wizerunkiem Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione przez Organizatora.
 2. Każda zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.1na1.e.org.pl i wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Programu lub rezygnacji z jego realizacji, na każdym jego etapie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

1/1 Mistrz i Uczeń

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO Milion Marzeń, finansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Design: Czosnek Studio
Engine: Macchiato Code

Patroni medialni: